Kommuniké från extra bolagsstämma i Arocell | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

June 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arocell

AroCell AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 3 juni 2021 en extra bolagstämma. Den extra bolagsstämman föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta besluta om en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av det antal aktier som bolaget ska erlägga som betalning till de aktieägare i IDL Biotech AB (publ) som accepterar det offentliga uppköpserbjudande som lämnades den 10 maj 2021.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.arocell.com.

Arocell AB offentliggör erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i IDL Biotech AB

AroCell har nu offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i IDL Biotech AB.

Kompletterande information till Årsstämman 23 juni.

Aktieägarna i IDL Biotech AB (publ), org nr 556339-4203, (”bolaget”), kallas såsom tidigare meddelats till årsstämma den 23 juni. Stämman kommer att hållas som en poströstningsstämma. Härmed lämnas följande kompletterande information avseende punkterna 10 och 11 i Förslag till dagordning.

IDL Biotech

Skip this intro