Kommuniké från extra bolagsstämma i Arocell | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

June 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arocell

AroCell AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 3 juni 2021 en extra bolagstämma. Den extra bolagsstämman föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta besluta om en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av det antal aktier som bolaget ska erlägga som betalning till de aktieägare i IDL Biotech AB (publ) som accepterar det offentliga uppköpserbjudande som lämnades den 10 maj 2021.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.arocell.com.

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro