Kallelse till årsstämma i IDL Biotech (publ) | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

May 2021

Kallelse till årsstämma i IDL Biotech (publ)

Aktieägarna i IDL Biotech kallas härmed till årsstämma den 23 juni. Stämman kommer att hållas som en poströstningsstämma.

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro